Počet míst k sezení: 1 až 5

Zvolit

Počet míst k sezení: 6 až 7

Zvolit

Počet míst k sezení: 8 až 9

Zvolit

Ne. Spolu s řidičem jsou pojistěné i ostatní osoby přepravované motorovým vozidlem. Jejich počet nesmí přesáhnout počet míst k sezení zapsaný v technickém průkazu vozidla.

Zdravotní stav pojištěných osob se nezkoumá. Naše pojištění kryje jakékoliv nejmenované osoby, které se v pojištěném vozidle přepravují bez ohledu na to, zda se jedná o pravidelnou přepravu (rodinný příslušník, kolega z práce) nebo příležitostně přepravovanou osobu (např. stopař).

Kromě samotné jízdy (na místech určených pro přepravu osob) Vás kryjeme i při nastupování nebo vystupování z vozidla, při uvádění motoru vozidla do chodu bezprostředně před začátkem jízdy nebo při krátkodobých zastaveních z důvodu poruchy či opravy.

Naše pojištění je možné uzavřít na dálku. V návrhu pojistné smlouvy si zvolíte požadovaný počátek pojištění, následně musíte ve stanovené lhůtě uhradit pojistné. Tímto krokem souhlasíte s podmínkami pojištění tak, jak jsme Vás o nich informovali v návrhu smlouvy a pojistných podmínkách, které jsou jeho neoddělitelnou součástí. Bez zaplacení pojistného pojistná smlouva nezvnikne.

V případě, že pojistnou smlouvu uzavíráte formou obchodu na dálku, máte právo bez udání důvodů od pojistné smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření. V ostatních případech nás kontaktujte na client@colonnade.cz.

Pojistné plnění pro případ úrazu je stanoveno procentem z příslušné pojistné částky podle Oceňovací tabulky trvalého tělesného poškození. Limity pojistného plnění dle zvolené varianty jsou uvedeny v pojistné smlouvě.